Eerste expertmeeting Platform publiek- en privaatrecht in dialoog

Op 4 oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting van het Platform plaats. Het onderwerp van deze meeting is:

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Centraal staat het opsporen van eventuele verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Toelichting
De klassieke indeling tussen gebonden en discretionaire bevoegdheden bij de invulling van de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen komt steeds vaker op de helling te staan. Onder invloed van supranationale regelgeving, zoals in het bijzonder – het volle rechtsmachtvereiste van – artikel 6 EVRM en fundamentele rechten zoals opgenomen in de artikelen 2, 3 en 8 van het EVRM, bestaat er een tendens om de toetsing te verruimen wat betreft de omvang en tevens te intensiveren, hetgeen de discretionaire marge van het bestuur beperkt. Na vernietiging van besluiten verwijst de bestuursrechter de zaak niet zonder meer terug naar het bevoegd gezag, maar kan hij deze onder omstandigheden ook zelf afdoen. De burgerlijke rechter legt de overheid soms verplichtingen op die haar beslissingsruimte en – vrijheid beperken. Gegeven recente beslissingen is relevant te analyseren, welke de basis vormt voor die ontwikkelingen en te bezien waar nu nog de grenzen liggen.

Klik hier voor de vraagpunten.